ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ПИШЕТЕ НИ

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

и от националните бюджети на участващите държави в рамките на Програма за сътрудничество „Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020 г.“

Новини

МАТЕРИАЛИ ИЗРАБОТЕНИ В РАМКИТЕ НА РАБОТЕН ПАКЕТ 2 ОТ ПРОЕКТА

МАТЕРИАЛИ ИЗРАБОТЕНИ В РАМКИТЕ НА РАБОТЕН ПАКЕТ 2 ОТ ПРОЕКТА

В съответствие с комуникационния план на проекта и изискванията на Наръчника за информация и публичност за бенефициентите, всеки от партньорите е изпълнил различни мерки за публичност, които не се припокриват.

Всички материали, изработени в рамките на Работен пакет 2 по проекта може да намерите тук:

Del._2.1.1_Roll-up_banner.pdf

Del._2.1.1_Roll-up_banner_photos.pdf

Del._2.1.1_Press_release_1.pdf

Del._2.1.1_Press_release_2.pdf

Del._2.1.2_Leaflet.pdf

Del.2.3.5_Rollup_banners.pdf

Del.2.3.1_Social_media.pdf

Del.2.3.2._Digital_advertising_1.pdf

Del.2.3.2._Digital_advertising_2.pdf

Del.2.3.2._Digital_advertising_all_screenshots.zip

Del.2.3.3._e-hand_book.pdf

Del.2.3.4_TV_and_Radio.zip

Del._2.2.1_Elaboration_of_information_and_publicity_materials.pdf

Del._2.2.1_brochure.pdf

logo-dark.png

Контакти

България
Гоце Делчев, ул. Търговска 41
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Център за насърчаване на предприемачеството и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалната позиция на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Търсене