ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ПИШЕТЕ НИ

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

и от националните бюджети на участващите държави в рамките на Програма за сътрудничество „Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020 г.“

Новини

Обявяване на 1-ва покана за набиране на проектни предложения

Обявяване на 1-ва покана за набиране на проектни предложения

Управляващият орган на Програма Interreg VI-A Гърция-България 2021-2027 стартира 1-ва отворена покана за общи проектни предложения с бюджет от 32 050 467,10 евро.

Общият бюджет ще варира от 1 000 000 € до 2 500 000 € на проект. Приносът на ЕС е 80% от общите допустими разходи на проекта, а националното съфинансиране на проекта е 20% от общите допустими разходи.

В рамките на 1-вата покана за предложения за проекти могат да се подават предложения по следните Специфични цели:

– RSO2.6. Насърчаване на прехода към кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите.

– RSO2.7. Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.

– RSO4.2. Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот чрез разработване на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта за дистанционно и онлайн образование и обучение

– RSO4.6. Подобряване на ролята на културата и устойчивия туризъм в икономическото развитие, социалното включване и социалните иновации

Повече информация може да бъде намерена тук:

https://www.greece-bulgaria.eu/announcement-of-the-1st-call-for-project-proposals/

logo-dark.png

Контакти

България
Гоце Делчев, ул. Търговска 41
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Център за насърчаване на предприемачеството и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалната позиция на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Търсене