ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ: ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A „Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020“

Νέα

Προκήρυξη 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων

Προκήρυξη 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027 προκηρύσσει την 1η Ανοικτή Πρόσκληση για Κοινές Προτάσεις Έργων, προϋπολογισμού 32.050.467,10 EUR.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 1.000.000 € έως 2.500.000 € ανά έργο. Η συνεισφορά της ΕΕ είναι το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου και η εθνική συγχρηματοδότηση του έργου είναι το 20% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων, μπορούν να υποβληθούν προτάσεις με τους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους:

– RSO2.6. Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική και αποδοτική από πλευράς πόρων οικονομία.

– RSO2.7. Ενίσχυση της προστασίας και διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των αστικών περιοχών, και μείωση κάθε μορφής ρύπανσης.

– RSO4.2. Βελτίωση της ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς και ποιότητας στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας για εξ αποστάσεως και επιγραμμική εκπαίδευση και κατάρτιση

– RSO4.6. Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://www.greece-bulgaria.eu/announcement-of-the-1st-call-for-project-proposals/

logo-dark.png

Επαφές

Βουλγαρία
Γκότσε Ντέλτσεφ, Ταργκόφσκα 41 
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Σύλλογος Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Αναζήτηση