ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ПИШЕТЕ НИ

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

и от националните бюджети на участващите държави в рамките на Програма за сътрудничество „Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020 г.“

Новини

Резултати от проведен “Онлайн конкурс за най-добра приложима иновативна идея”

Резултати от проведен “Онлайн конкурс за най-добра приложима иновативна идея”

Във връзка с провеждането на “Онлайн конкурс за най-добра приложима иновативна идея”, имаме удоволствието да Ви информираме, че след проведена оценка на постъпилите заявления за участие е избран победител.

Бизнес идеята за откриване на туристическа агенция в град Благоевград на Юри Катрев е класирана на първо място. Потенциалът на идеята и новаторското мислене спечелиха на победителя възможност за  професионална консултация и помощ за разработване на бизнес план и проект и/или използване на инфраструктурата на София Тех Парк АД с цел реализиране на проекта и/или участие в събитие организирано от София Тех Парк АД.

logo-dark.png

Контакти

България
Гоце Делчев, ул. Търговска 41
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Център за насърчаване на предприемачеството и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалната позиция на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Търсене