ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ПИШЕТЕ НИ

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

и от националните бюджети на участващите държави в рамките на Програма за сътрудничество „Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020 г.“

ДЕЙСТВАМЕ ЗАЕДНО И ВСИЧКИ ПЕЧЕЛИМ!

СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ЗА 130 МИЛИОНА ЕВРО ОТ 2014-2020!

ЗАЕДНО, ЗА ЕДИН ПО - ДОБЪР ЖИВОТ!

Интерактивната уеб платформа "Inno Wave" е разработена за обслужване на бизнес сътрудничеството в трансграничния регион за устойчивост на проекта по време и след неговото приключване.

„InnoWave“ се изпълнява по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020“

Приоритетна ос 1: Конкурентоспособна и насърчаваща предприемачеството трансгранична зона

Специфична цел 22-1-3a-1: Подобряване на системите за подпомагане на предприемачеството на МСП

MIS код: 5070630

Период на изпълнение: април 2021 г. – април 2023 г

 

Проектна идея

Общата цел на проекта е да се разработи устойчива система от мерки, включително стимулиране на създаването на бизнес и укрепване на факторите, влияещи върху предприемаческия успех в трансграничната зона на България и Гърция. Основната цел на проекта напълно съответства на фокуса на Приоритетна ос 01 на Програмата, а именно създаване на иновативна и конкурентна трансгранична зона.

Цели на проекта

Общата цел на проекта е да се разработи устойчива система от мерки, включително стимулиране на създаването на бизнес и укрепване на факторите, влияещи върху предприемаческия успех в трансграничната зона на България и Гърция. Основната цел на проекта напълно съответства на фокуса на Приоритетна ос 01 на Програмата, а именно създаване на иновативна и конкурентна трансгранична зона.

Image

Няколко думи за нашата програма

Програмата за сътрудничество "Гърция-България 2014-2020" беше одобрена от Европейската комисия на 09/09/2015

Бюджет

Общият бюджет (ЕФРР и национален принос) за Европейската териториална програма "Гърция-България 2014-2020" е €130,262,836.00 . Общото финансиране се състои от 110,723,408 евро (85 %) финансиране от ЕФРР и 19 539,428 евро (15 %) национално участие.

Обхващаща област

Обхващащата площ на програмата се състои от региона на Източна Македония и Тракия (Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и региона на Централна Македония (Солун и Серес) в Гърция и Южния централен район за планиране, както и Югозападния район (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в България.

Трансграничният обхващащ район Гърция-България за програмния период 2014-2020 г. се простира на 40,202 km2 и има общо население от 2,7 милиона жители. Той обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони) и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области). Допустимата област се простира през цялата гръцко-българска граница и е съседна на Турция (изток) и Република Северна Македония (запад), като и двете страни се стремят към достъп до ЕС. Той е част от най-югоизточната неостровна зона на ЕС и е разположен между три морета: Черно море, Средиземно море и Йонийско и Адриатическо море. И накрая, той се намира на кръстопътя на стратегическите тръбопроводи за изкопаеми горива, снабдяващи пазара на ЕС и транспортните оси TEN.
Селищната структура на района се характеризира с наличието на 10 средно големи града (>50 000 жители), които се явяват 38,2% от общото население, и 25 малки града (10 000-50 000 жители).
Въпреки исторически относително малкия размер на отпуснатите средства, има дълга история на сътрудничество в допустимата област, която започна с инициативата на Общността INTERREG I (1989-1993 г.).

Приоритетните оси са:

1: Конкурентоспособност и насърчаване на предприемачеството в трансграничната зона

2: Устойчив и адаптивен към климата трансграничен район

3: По-добре взаимосвързан трансграничен район

4: Социално приобщаващ трансграничен регион

5: Техническа помощ

Бенефициенти по проекта

ВОДЕЩ БЕНЕФИЦИЕНТ

Сдружение ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – България

Бенефициент по проекта 3

СДРУЖЕНИЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

logo-dark.png

Контакти

България
Гоце Делчев, ул. Търговска 41
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Център за насърчаване на предприемачеството и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалната позиция на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Търсене