ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ПИШЕТЕ НИ

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

и от националните бюджети на участващите държави в рамките на Програма за сътрудничество „Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020 г.“

За проекта

Image

Цели на проекта

Общата цел на проекта е да се разработи устойчива система от мерки, включително стимулиране на създаването на бизнес и укрепване на факторите, влияещи върху предприемаческия успех в трансграничната зона на България и Гърция. Основната цел на проекта напълно съответства на фокуса на Приоритетна ос 01 на Програмата, а именно създаване на иновативна и конкурентна трансгранична зона.

Проектът „InnoWave“ се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020“

Приоритетна ос 1: Конкурентоспособна и насърчаваща предприемачеството трансгранична зона

Специфична цел 22-1-3a-1: Подобряване на системите за подпомагане на предприемачеството на МСП

MIS код: 5070630

Период на изпълнение: април 2021 г. – април 2023 г

Проектна идея

Общата цел на проекта е да се разработи устойчива система от мерки, включително стимулиране на създаването на бизнес и укрепване на факторите, влияещи върху предприемаческия успех в трансграничната зона на България и Гърция. Основната цел на проекта напълно съответства на фокуса на Приоритетна ос 01 на Програмата, а именно създаване на иновативна и конкурентна трансгранична зона.

Трудности при получаване на бизнес финанси.

Липса на достъп по отношение на технологиите за спестяване на разходи.

Липса на поддържащи услуги за разработване на конкурентни продукти-услуги.

Ограничен достъп до обща информация и контакти.

Ограничен достъп до бизнес ноу-хау.

Липса на капацитет за генериране на иновации.

Разграничават се две специфични цели на проекта:

От една страна, партньорите по проекта решиха да преодолеят пречките пред създаването на нов бизнес чрез провеждане на серия от мерки за повишаване на информираността на предприемачите по съответните теми. Всички действия ще запознаят участниците със специфичните изисквания и регулации за създаване на бизнес в двете страни, с най-подходящите сфери за развитие на бизнеса и с необходимите условия за успешно създаване на бизнес. От друга страна се предвиждат поредица от събития, които ще допринесат за дългосрочния успех на съществуващите бизнеси. Всички събития ще привлекат вниманието на предприемачите за новите тенденции в развитието на бизнеса, ще осъществят устойчива връзка между предприятията в трансграничния регион, ще стимулират комуникацията между бизнеса и научната организация в района, ще повиши информираността за съществуващите финансови институции и схеми.

Резултати от проекта:

Очаквани резултати от изпълнението на проекта

47 организирани и проведени събития

Подкрепа на 40 нови предприятия

Над 700 лица (предприемачи или бъдещи такива) участващи в събитията.

160 души преминали обучение

160 души получили консултативна помощ

Дейности по проекта:

Дейностите са подредени в работни пакети (WP). WP1 ще включва дейности, свързани с организацията, изпълнението и мониторинга на проекта. WP2 включва всички дейности, свързани с информирането и публичността на проекта. Предвижда се набор от мерки (печатни материали, прессъобщения и др.) в съответствие с Наръчника за информация и публичност. WP3 включва 2 дейности - ще бъде разработена и внедрена интерактивна уеб-платформа “Inno wave” от външен доставчик, избран от LB; придобиване на лаптопи за всеки партньор за провеждане на всички събития. WP4 включва различни видове събития, стимулиращи създаването на нови бизнеси и насърчаващи развитието и иновациите на съществуващите. WP5 се състои от иновативни събития и обучения, насочени към установяване на устойчиво сътрудничество между бизнеса и науката, както и развиване на специфични бизнес умения.

Бенефициенти по проекта

ВОДЕЩ БЕНЕФИЦИЕНТ

Сдружение ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – България

Бенефициент по проекта 3

СДРУЖЕНИЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

logo-dark.png

Контакти

България
Гоце Делчев, ул. Търговска 41
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Център за насърчаване на предприемачеството и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалната позиция на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Търсене