ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ: ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A „Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020“

Για το έργο

Image

Στόχοι του έργου

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της τόνωσης της δημιουργίας μιας επιχείρησης και της ενίσχυσης των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία στη διασυνοριακή περιοχή της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Ο κύριος στόχος του έργου συνάδει πλήρως με την εστίαση του Άξονα Προτεραιότητας 01 του Προγράμματος, δηλαδή τη δημιουργία μιας καινοτόμου και ανταγωνιστικής διασυνοριακής περιοχής.

"InnoWave" που υλοποιείται του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020"

Άξονας προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστική και επιχειρηματική διασυνοριακή περιοχή

Ειδικός στόχος 22-1-3α-1: Βελτίωση των συστημάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ

Κωδικός MIS: 5070630

Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος 2021 – Απρίλιος 2023

Ιδέα έργου

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της τόνωσης της δημιουργίας μιας επιχείρησης και της ενίσχυσης των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία στη διασυνοριακή περιοχή της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Ο κύριος στόχος του έργου συνάδει πλήρως με την εστίαση του Άξονα Προτεραιότητας 01 του Προγράμματος, δηλαδή τη δημιουργία μιας καινοτόμου και ανταγωνιστικής διασυνοριακής περιοχής.

Δυσκολίες στην απόκτηση επιχειρηματικής χρηματοδότησης.

Περιορισμένη πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες και επαφές.

Έλλειψη πρόσβασης σε τεχνολογίες εξοικονόμησης κόστους.

Περιορισμένη πρόσβαση στην επιχειρηματική τεχνογνωσία.

Έλλειψη υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων-υπηρεσιών.

Έλλειψη ικανότητας δημιουργίας καινοτομίας.

ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Από τη μία πλευρά, οι εταίροι του έργου αποφάσισαν να ξεπεράσουν τα εμπόδια μπροστά στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με τη διεξαγωγή σειράς μέτρων για την ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών σε σχετικά θέματα. Όλες οι δράσεις θα εξοικειώσουν τους συμμετέχοντες με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και τους κανονισμούς για τη δημιουργία επιχειρήσεων και στις δύο χώρες, με τους καταλληλότερους τομείς για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή συγκρότηση επιχειρήσεων. Από την άλλη, προβλέπεται μια σειρά εκδηλώσεων που θα συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη επιτυχία των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Όλες οι εκδηλώσεις θα τραβήξουν την προσοχή των επιχειρηματιών για τις νέες τάσεις στην επιχειρηματική ανάπτυξη, θα δημιουργήσουν μια βιώσιμη σύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή, θα τονώσουν το διάλογο μεταξύ της επιχείρησης και μεταξύ της επιχείρησης και του επιστημονικού οργανισμού στην στην περιοχή, θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τα υφιστάμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και προγράμματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ:

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου

Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν 47 εκδηλώσεις

Υποστηρίζονται 40 νέες επιχειρήσεις

Πάνω από 700 άτομα (επιχειρηματίες ή μελλοντικοί) συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.

Εκπαιδεύτηκαν 160 άτομα

160 άτομα έλαβαν συμβουλευτική βοήθεια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ:

Οι δραστηριότητες οργανώνονται σε πακέτα εργασίας (WP). Το WP1 θα περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με την οργάνωση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του έργου. Το WP2 περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενημέρωση και τη δημοσιότητα του έργου. Προβλέπεται σειρά μέτρων (έντυπο υλικό, δελτία τύπου κ.λπ.) σύμφωνα με τον Οδηγό Πληροφόρησης και Δημοσιότητας. Το WP3 περιλαμβάνει 2 δραστηριότητες - μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα "Inno wave" θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί από έναν εξωτερικό προμηθευτή που θα επιλεγεί από την LB. αγορά φορητών υπολογιστών για κάθε συνεργάτη για τη διεξαγωγή όλων των εκδηλώσεων. Το WP4 περιλαμβάνει διάφορους τύπους εκδηλώσεων που ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την καινοτομία για τις υπάρχουσες. Το WP5 αποτελείται από καινοτόμες εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις που στοχεύουν στη δημιουργία βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και επιστήμης, καθώς και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Δικαιούχοι Έργου

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – Βουλγαρία

Δικαιούχος του έργου 3

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

logo-dark.png

Επαφές

Βουλγαρία
Γκότσε Ντέλτσεφ, Ταργκόφσκα 41 
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Σύλλογος Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Αναζήτηση