ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ПИШЕТЕ НИ

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

и от националните бюджети на участващите държави в рамките на Програма за сътрудничество „Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020 г.“

Новини

МАТЕРИАЛИ ИЗРАБОТЕНИ В РАМКИТЕ НА РАБОТЕН ПАКЕТ 2 ОТ ПРОЕКТА

В съответствие с комуникационния план на проекта и изискванията на Наръчника за информация и публичност за бенефициентите, всеки от партньорите е изпълнил различни мерки за публичност, които не се припокриват.

Всички материали, изработени в рамките на Работен пакет 2 по проекта може да намерите тук:

Del._2.1.1_Roll-up_banner.pdf

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЕЧЕ Е ОТВОРЕНА!

Днес, 7ми май 2024 г., стартира отворената покана, посветена на проекти по Приоритет 3: Образован регион, Специфична цел 4.2 –„Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда!“ по Програма Interreg VI-A Румъния България.

15 000 000 евро са отпуснати за проекти, фокусирани върху образованието по Приоритет 3, Специфична цел 4.2!

https://interregviarobg.eu/bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlozheniya-posvetena-na-obrazovanieto-veche-e-otvorena

Обявяване на 1-ва покана за набиране на проектни предложения

Управляващият орган на Програма Interreg VI-A Гърция-България 2021-2027 стартира 1-ва отворена покана за общи проектни предложения с бюджет от 32 050 467,10 евро.

Общият бюджет ще варира от 1 000 000 € до 2 500 000 € на проект. Приносът на ЕС е 80% от общите допустими разходи на проекта, а националното съфинансиране на проекта е 20% от общите допустими разходи.

B2B среща по РП 5 от проект "Entrepreneurship innovation encouragement"

През Юни 2023 Водещият бенефициент по проекта - СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО проведе B2B среща на място по Работен пакет 5 от проекта. Събитието се организира в град Благоевград и се посети от предвидения брой от 20 участници, които имаха възможността да се запознаят с историите на компании, успели да реализират иновативните си идеи на практика.

Заключителна конференция по РП 2 от проект Entrepreneurship innovation encouragement

На 07.06.2023 г., от 10,30 ч. в гр. Гоце Делчев се проведе заключителна конференция по проект “Entrepreneurship innovation encouragement”. В присъствието на медии и представители на бизнеса от региона, екипът на Водещия бенефициент - СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО представи постигнатите по проекта цели и резултатите от проведените съвместно с партньорските организации инициативи, целящи да стимулират създаването на бизнес и укрепване на факторите, влияещи върху предприемаческия успех в трансграничния регион на Гърция (Солун, Кавала, Серес и  Ксанти) и България (Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали).

Всички материали от събитието може да намерите тук:

Del._2.1.5_Final_conference.pdf

Резултати от проведен “Онлайн конкурс за най-добра приложима иновативна идея”

Във връзка с провеждането на “Онлайн конкурс за най-добра приложима иновативна идея”, имаме удоволствието да Ви информираме, че след проведена оценка на постъпилите заявления за участие е избран победител.

Обучения по РП 5 от проект "Entrepreneurship innovation encouragement"

В периода м. Март - м. Май 2023 двамата партньори по проекта – СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО и МЕЖДУНАРОДЕН ГРЪЦКИ УНИВЕРСИТЕТ проведоха 8 обучения в целевите трансгранични региони на проекта. Събитията се състояха от две части и бяха посетени от предвидения брой от 20 участници. Теоретичната част включваше представяне на ключови бизнес лидерски умения и на Business Model Canvas - какво е Канава на бизнес модел и как се използва. Практическата част се състоеше от Бизнес игра – изграждане на бизнес модел с помощта на инструмента Business Model Canvas.

Материалите от обученията можете да намерите тук:

Del._5.1.2_Trainings.pdf

Del._5.2.2_WP_5_Activity_7_for_the_organization_of_4_Trainings_Thessaloniki_Kavala_Serres_Xanthi.pdf

Консултации по РП 5 от проект "Entrepreneurship innovation encouragement"

В периода м. Март - м. Май 2023 г. Водещият бенефициент – СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО и Проектен партньор 2-  МЕЖДУНАРОДЕН ГРЪЦКИ УНИВЕРСИТЕТ, ЗВЕНО ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ проведоха 8 Консултантски сесии по Работен пакет 5 от проекта.

Онлайн конкурс за най-добра приложима иновативна идея

Сдружение за Научноизследователска и Развойна Дейност в партньорство със Сдружение Център за Насърчаване на Предприемачеството и Международен Гръцки Университет, Звено за Научни Изследвания организира онлайн конкурс за най-добра приложима иновативна идея в рамките на проект „InnoWave”, финансиран по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

logo-dark.png

Контакти

България
Гоце Делчев, ул. Търговска 41
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Център за насърчаване на предприемачеството и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалната позиция на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Търсене