ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ПИШЕТЕ НИ

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

и от националните бюджети на участващите държави в рамките на Програма за сътрудничество „Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020 г.“

Новини

„Заедно можем“ успешно реализиран

„Заедно можем“ успешно реализиран

Транснационалната гражданска ангажираща дейност (CEA) "Заедно можем", финансирана от Европейската комисия и ръководена от  доброволците  на IVY по програмите Interreg Гърция-България  и Interreg Balkan-Mediterranean се проведе от 3ти до 9ти април 2022 г.

Целта му беше да включи младите хора в граждански програми чрез програмата IVY, за да разпространи знания за тънкостите на трансграничното сътрудничество.

По-конкретно, тя имаше за цел да популяризира политиката на сближаване на ЕС чрез събитие за почистване с участието на младите хора. Целта на политиката на сближаване на ЕС е да се намалят различията в равнището на развитие между държавите. Тя засяга всички държави-членки и градове на ЕС и подкрепя създаването на работни места, подобряването на конкурентоспособността на предприятията, икономическия растеж, опазването на околната среда и подобреното качество на живот на гражданите.  В по-общ план тя е насочена към устойчиво развитие за всички държави-членки.

Общо три събития бяха организирани от репортерите на IVY Khouloud Belhadj и Theodora Soupioni, в Гърция, България и Албания и в сътрудничество с местните власти. По-конкретно, проведоха се следните събития:

- в Солун, Гърция на летните лагери на Мелисохори на 3ти април 2022 г., в сътрудничество с Община Ореокастро и Културния център Мелисохори;

- в Благоевград, България в парка на ловните хижи на 6ти април 2022 г.,  в сътрудничество с Югозападния университет "Неофит Рилски";

- в Тирана,  Албания в парка  "Фуша Баскетболи" в Лойраш на 9ти април 2022 г. в сътрудничество със Аграрния университет в Тирана.

С участието на около 140 младежи "Заедно можем" успешно популяризира
Политиката на Сближаване на ЕС сред различни възрастови групи чрез енергизиращи и почистващи дейности. Благодарение на ентусиазма и интереса на партньорите във всяка страна, инициативата беше правилно реализирана и придоби популярност сред местните жители. Стигна се дотам, че привлече вниманието на местните медии.

logo-dark.png

Контакти

България
Гоце Делчев, ул. Търговска 41
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Център за насърчаване на предприемачеството и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалната позиция на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Търсене