ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ПИШЕТЕ НИ

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

и от националните бюджети на участващите държави в рамките на Програма за сътрудничество „Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020 г.“

Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЕЧЕ Е ОТВОРЕНА!

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЕЧЕ Е ОТВОРЕНА!

Днес, 7ми май 2024 г., стартира отворената покана, посветена на проекти по Приоритет 3: Образован регион, Специфична цел 4.2 –„Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда!“ по Програма Interreg VI-A Румъния България.

15 000 000 евро са отпуснати за проекти, фокусирани върху образованието по Приоритет 3, Специфична цел 4.2!

https://interregviarobg.eu/bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlozheniya-posvetena-na-obrazovanieto-veche-e-otvorena

logo-dark.png

Контакти

България
Гоце Делчев, ул. Търговска 41
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Център за насърчаване на предприемачеството и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалната позиция на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Търсене